Deimplementation of Practice

Journal Club Articles:  Niven, D. J., Mrklas, K. J., Holodinsky, J. K., Straus, S. E., Hemmelgarn, B. R., Jeffs, L. P., & Stelfox, H. T. (2015). Towards understanding the de-adoption of low-value clinical practices: a scoping review. BMC medicine, 13(1), 255. Niven, D. J., Rubenfeld, G. D., Kramer, A. A., & Stelfox, H. T. (2015). Effect of…

Read More